لزوم تعیین تکلیف کارخانه و گاراژهای متروکه و رها شده در پایتخت - vidiko