قم ظرفیت ویژه ای در توسعه علوم اسلامی انسانی دارد - vidiko