قایدی امیدوارم همین روند تیم ملی ادامه پیدا کند - vidiko