فعالیت تبلیغاتی نامزدهای انتخابات در چارچوب قانون باشد - vidiko