فضای رعب و وحشت از صادرکنندگان برداشته شد - vidiko