فرمانده کل ارتش در مورد ذره ذره خاک کشورمان حساس هستیم - vidiko