فراخوان توزیع اعتبارات کمک به نهادهای دینی و فرهنگی در فارس - vidiko