غیبت سرخ آبی ها در جلسه با هیات فوتبال خوزستان طالقانی کوتاه - vidiko