غرب دنبال غلبه حاشیه بر متن مذاکرات است گزینه ای به نام بازگشت - vidiko