غبار تا غروب از کرمانشاه خارج می شود هفته ای گرم پیش رو داریم - vidiko