علفزار فیلمی درام از واقعیت های اجتماعی جوامع - vidiko