عزم وزارت علوم برای رفع چالش های ایستگاه تحقیقاتی چابهار - vidiko