ظرفیت روزانه تصفیه پساب بزرگترین شهرک صنعتی شمال کشور به ۲۵۰۰ - vidiko