طرح صیانت هنوز در دستور کار کمیسیون مشترک مجلس قرار دارد - vidiko