ضرورت کیفی سازی برنامه های آموزش و پرورش در شهرستان نور - vidiko