صندوق بین المللی پول نسبت به پیامدهای مخرب جنگ در اوکراین هشدار - vidiko