صنایع دستی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند - vidiko