صف طولانی مدیران دولتی برای پاسخگویی به خبرنگاران در ایرنای مازندران - vidiko