ش از 24 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان کرمانشاه توزیع شد - vidiko