شکست دور از انتظار قهرمان جی لیگ در شروع لیگ قهرمانان در منطقه - vidiko