شهرک های صنعتی مستعد احداث شهرک خورشیدی شناسایی شوند - vidiko