شهرستان بهمئی بزودی صاحب سالن سینما می شود - vidiko