شهرداری ها مجاز به تهاتر املاک خود با سایر دستگاهها شدند - vidiko