شرکت های هواپیمایی موظف به پذیرایی کامل از مسافران هستند - vidiko