شرکت نفتی اکسون از همکاری با روسیه کنار کشید - vidiko