شروع طرح تابستانه مهارت در مراکز آموزش فنی و حرفه ای مازندران - vidiko