شبکه های فرسوده آب و برق در مناطق کمتر توسعه یافته نوسازی می شوند - vidiko