سی ان ان تانک های آمریکایی آبرامز این هفته به اوکراین فرستاده - vidiko