سیل و رانش زمین دست کم جان ۴۴ نفر را در برزیل گرفت - vidiko