سپاه پاسداران قادر به احداث بیمارستان سیار در کوتاه ترین زمان - vidiko