سوریه نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل کارزار ضد روسی را تکمیل - vidiko