سه امتیازی که از نان شب برای فجر سپاسی واجب تر است - vidiko