سفیر ایران در سازمان ملل هرگز سلاحی به طرفین جنگ اوکراین نداده - vidiko