سفیر ایران جهش و همکاری خوبی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان - vidiko