سفر رئیس جمهور به قطر گشایش های اقتصادی برای استان بوشهر ایجاد - vidiko