سفرای کشورهای عضو اکو و دبیرکل آن سازمان در بندر عباس گرد هم - vidiko