سرنوشت بیمارستانی که طبیب مخصوص دو پادشاه تاسیس کرد - vidiko