سرعت در اجرای طرح توسعه پایانه مرزی دوغارون ضروری است - vidiko