سرعت اصلاحات در خودروسازان بیش از تحمل مردم باشد - vidiko