سردخانه آب منطقه ای ایلام در مرز مهران افتتاح شد - vidiko