سردار حزنی مردم داری و مردم یاری در اولویت سپاه است - vidiko