سرباز شماره صفر روایتی یک دست با آدرسی غلط - vidiko