سرانه مصرف برق خانگی در هرمزگان ۴ برابر میانگین کشوری - vidiko