سخنگوی سپاه دشمن تلاش دارد تا نظام را در اداره امور کشور ناکارآمد - vidiko