سخنگوی سازمان ملل نیازهای بشردوستانه در اوکراین هر ساعت افزایش - vidiko