ساماندهی بسط شرقی حرم حضرت معصومه س با اعتبار ۳۰۰۰ میلیارد تومانی - vidiko