ساز و کار جلب بخش خصوصی برای اتمام طرح های عمرانی تعیین شد - vidiko