سازوکار مجلس برای تسویه بدهی های بانکی و مالیاتی طرح های برق - vidiko