سازمان قضایی نیروهای مسلح به دنبال پیشگیری از وقوع جرم است - vidiko