سئول عوامل مرتبط با برنامه هسته ای کره شمالی را تحریم کرد - vidiko